Πληροφορίες

Μέλη του επιμελητηρίου :


Τα μέλη του Επιμελητηρίου, ανέρχονται σε 450 και είναι:

- Ερευνητικά Ιδρύματα ή Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ
- ΟΤΑ (Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχίες)
- Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Οικολογικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι
- Δίκτυα Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
- Αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ
- Επιχειρήσεις, εταιρείες

και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου


Επίσης:

- Καθηγητές Πανεπιστημίων και μέλη ΔΕΠ
- Δικαστές
- Δημόσιοι Υπάλληλοι
- Δικηγόροι
- Εκπαιδευτικοί
- Αρχαιολόγοι
- Επαγγελματίες (Πολ. Μηχανικοί, Συμβολαιογράφοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Βιολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Δημοσιογράφοι, Οικονομολόγοι, Ιδ. Υπάλληλοι κ.ά.)
- Φοιτητές (ΑΕΙ, ΤΕΙ, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες)

και άλλα φυσικά πρόσωπα

 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες του :


1. Το Επιμελητήριο παρέχει τις υπηρεσίες του στους ενδιαφερομένους ύστερα από ειδική έγγραφη αίτησή τους.

2. Μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να εγγραφούν ιδίως: 


1. Φυσικά πρόσωπα
2. Φυσικά πρόσωπα / Επαγγελματίες
3. Επιχειρήσεις
4. Ιδρύματα, Σωματεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εν γένει
5. Οικολογικές Οργανώσεις & Δίκτυα Οργανώσεων
6. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα
7. Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ΟΤΑ
8. Τράπεζες, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δημόσιες Υπηρεσίες 3. Το Επιμελητήριο είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικός, ο οποίος παράγει ανεξάρτητη και αξιόπιστη γνώση για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.
Λειτουργεί ως θεσμός της κοινωνίας των πολιτών και για την εκτέλεση της αποστολής του αποβλέπει κυρίως στην υποστήριξη των μελών του. Τα μέλη του Επιμελητηρίου έχουν τα εξής προνόμια:


α) Αποκλειστική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου.
β) Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του Επιμελητηρίου.
γ) Αποκλειστική πρόσβαση στην ειδική ιστοσελίδα που παρέχει:
– Εξειδικευμένη γνώση και πληροφόρηση για τα τρέχοντα προβλήματα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητος.
– Δυνατότητα εκθέσεως και δημοσιοποιήσεως των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απασχολούν τους ενδιαφερομένους.
– Eπικοινωνία με τα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου.
δ) Πρόσβαση στις μελέτες του Επιμελητηρίου.
ε) Νομική και επιστημονική επιμόρφωση σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητος.